วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตั๋วตัว อยากรู้ก็เขามา

ด.ญ  พัชราพร   นามสกุล งามนิมิตร์  อายุ 14ปี
วัน เดือน  ปีเกิด  26 มีนาคม พ.ศ.2540
ที่ไม่อยากเป็นคน 93ต.เบิกไพรอ.จอมบึงจ.ราชบุรี
โทรศัพท์0807733048
สิ่งที่ชอบเล่น เล่นอะไรก็ได้เล่นได้หมดละ
อาหารที่ชอบ ข้าวผัด     อาหารที่ไม่ชอบ  กระเพราะปลา